Aktsomhetsvurdering i Skyttel AS - Åpenhetsloven

Redegjørelse av aktsomhetsvurdering rundt åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Innledning

Skyttel AS er et teknologidrevet selskap, eid av fylkeskommunene Agder, Rogaland og Vestland. Selskapet tilbyr i tillegg til et kundesenter, ulike tjenester og løsninger for transaksjoner til transportsektoren. Vi har blant annet utviklet system for og drifter AutoPASS for ferje, og har i SkyttelPASS egen AutoPASS-brikke for innkreving av bompenger.

I Skyttel tar vi vårt samfunnsansvar på alvor, og følger lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold iht. åpenhetsloven. Våre etiske retningslinjer følger prinsippene for bærekraftig forretningspraksis og setter tydelige rammer for hvordan vi forventer at ansatte skal opptre både internt og eksternt.

Åpenhetslovens formål er:

«Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.» (§1)

Skyttel AS er miljøfyrtårnsertifisert og ISO 9001 sertifisert.

Aktsomhetsvurdering

Aktsomhetsstandarden i åpenhetsloven bygger på FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECD sin veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv:

For å tilfredsstille loven gjennomfører vi en aktsomhetsvurdering som innebærer:

 1. Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer
 2. Kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere
 3. Iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger
 4. Følge med på gjennomføring og resultat av tiltak
 5. Kommunisere med berørte interessenter og rettighetshaver om hvordan negative konsekvenser er håndtert
 6. Sørge for eller samarbeidet om gjenoppretting og erstatning der det er nødvendig
Ansvarlighet
 • Øverste ansvar ligger hos selskapets ledelse og styre
 • En arbeidsgruppe med ansatte fra administrasjonen har jobbet med åpenhetsloven og forankret det i møter med daglig leder som tar det videre til styret
 • Alle ansatte gjøres oppmerksom på våre forpliktelser og sin rolle i å bidra til gjennomføring
 • Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger av våre leverandører gjennomgås årlig
Kartlegging
 • Listen over kritiske leverandører gjennomgås. Alle leverandører er kategorisert i regnskapssystemet og denne listen gjennomgås for å sjekke om det er noen nye som skal kategoriseres med middels eller høy risiko.
 • Selskaper vi ikke lenger har aktiv kontrakt med tas ikke med i videre kartlegging.
 • Kartlegging av morselskap, lokasjon for hovedkontor og i hvilke land selskapet har operasjoner og kontorer
 • Leverandører med hovedkontorer eller operasjoner i land med forhøyet risiko identifiseres på bakgrunn av transparency International’s Corruption Perception Index. Land som scorer under 70 anses for å ha en forhøyet risiko for korrupsjon og brudd på menneskerettigheter. Desto lavere score i indeksen, desto høyere risiko.
 • Leverandører med høyrisikoprodukter identifiseres på bakgrunn av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring sin liste over høyrisikoprodukter.
Risiko og negative konsekvenser

På bakgrunn av denne kartleggingen vurderes risikonivå for den enkelte leverandør. Man vurderer da mulig risiko for negativ påvirkning av sosial bærekraft: miljø, korrupsjon/hvitvasking, brudd på arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter. Videre sendes det et egenrapporteringsskjema til leverandører som i denne risikovurderingen kommer ut med middels eller høy mulig risiko. Leverandørene kontaktes med forespørsel om hvilke policyer, rutiner og praksis leverandøren har på plass.

Resultat og oppfølging

Resultat av aktsomhetsvurdering med oversikt over planlagte tiltak:

Risikokategori Antall leverandører Planlagte tiltak
Lav 21 Ingen oppfølging
Middels og kritiske leverandører 9 Innhenting av egenrapporteringsskjema
Høy 4 Innhenting av egenrapporteringsskjema og tett oppfølging med risikoreduserende tiltak

Basert på tilbakemeldinger fra leverandørkartlegging gjøres en vurdering av oppfølgingstiltak.

Ved å ha en åpen dialog med våre leverandører og samarbeidspartnere vil vi sørge for å minimere faren for at negative konsekvenser forekommer. Avdekkes potensielle eller faktiske brudd i leverandørkjeden, følger vi opp gjennom dialog med den aktuelle leverandøren og aktuelle interessenter, som fagforening. Skyttel vil jobbe med å gjenopprette en eventuell skade, men dersom ikke leverandør setter i gang avhjelpende tiltak eller endrer forretningspraksis etter oppfølging vil det vurderes å avslutte forretningssamarbeidet. Ved revisjon av kontrakter vil vi be våre leverandører signere at de etterlever våre etiske retningslinjer. Vi har forbedret vår innkjøpsrutine slik at den bedre skal bidra til en bærekraftig forretningspraksis.

Skyttel venter på utfyllende svar fra noen av våre leverandører, men har så langt ikke avdekket brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Selskapet har heller ikke avdekket vesentlig risiko for brudd/negative konsekvenser.